การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่ เรื่องการเตรียมการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ กรณี สัญญาเช่าครบระยะสัญญาปี 2562 เรื่องการขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่เปิดร้านกาแฟ Café Amazon ฯลฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต