ผอ.เขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ เข้าพบ อธิการบดี มสด.

นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากสำนักงานเขตบางพลัด เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยสำนักงานมหาวิทยาลัย  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมทั้งขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการจัดเตรียมงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยใช้สถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดำเนินงานอย่างเสร็จสมบูรณ์และสมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม Home Café  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562