ประชุมอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 13(31)/2562

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 13(31)/2562  มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562