การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ (ก.บ.ง.) มสด. ครั้งที่ 8(40)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ที่ 8(40)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ความคืบหน้าการติดตามหนี้ค้างชำระค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา และสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26