คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้าพบผู้บริหาร HANBAN สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ (ฝ่ายไทย) และ ศาสตราจารย์ ดร.ฟ่าน จัวจวิน ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ (ฝ่ายจีน) เข้าพบผู้บริหาร HANBAN นำโดย Mr.Yu Yunfeng  Deputy of Chief Executive of Confucius Institute Headquarter พร้อมคณะ ได้แก่ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองศาสตราจารย์หลี่ เจียจวิน กรรมการอำนวยการ ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ รองศาสตราจารย์หวง เหอ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เพื่อร่วมประชุมหารือเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯ การนำเสนอผลงานโดดเด่นที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562