ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 18(75)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 18(75)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และ (ร่าง) สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)