ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุโพล ครั้งที่ 3/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุโพล ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่องโครงการบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการดำเนินงานร้านกาแฟ Poll café ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 สิงหาคม 2562