ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Create Your Future กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับมูลนิธิ Create Your Future โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต