มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนาม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน พร้อมสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้ก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศ  ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)