มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26