มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด “การวิพากษ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด “การวิพากษ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)