คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ให้เกียรติเป็นประธาน และเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ร่วมกับ นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป นำคณะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ” ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562