ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(39)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(39)/2562 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 และเรื่องสืบเนื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(38)/2562และการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2562 ฯลฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน