สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องปฎิทินกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต