กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 17(74)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 17(74)/2561 โดยมีวาระเรื่องสรุปพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เรื่อง(ร่าง)แผนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กรกฎาคม 2562