สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562 โดยมีวาระเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร” เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2562