สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 มีวาระ เรื่องจากนโยบายของอธิการบดี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2562