ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(40)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(40)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี เรื่องการส่งรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี และปฏิบัติหน้าที่ครบ 3 ปี นับแต่ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 มิถุนายน 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26