สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. ตรวจประเมินคุณภาพในประจำปีการศึกษา 2561

ดร.ประศาสน์ นิยม ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพในประจำปีการศึกษา 2561 รอบ9 เดือน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มสด. (SDU QA) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2562