ม.สวนดุสิต ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต”

นที่ 26 มิถุนายน  2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์  ผู้อำนวยการ  บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการต่อต้านการทุจริต   ต่อด้วยกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต โดย คณะวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และ กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Download : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562