โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มสด.

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 และ Workshop การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562