ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2562 โดยมีเรื่องเสนอพิจารณา ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการพิจารณาเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯลฯ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย