มสด. ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562  ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับอนุบาล (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) ซึ่งนำโดย คุณสุนีย์ ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562