นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 9(46)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ จากการประชุมครั้งที่ 8(45)/2562 เรื่องรายงานสถานะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มิถุนายน 2562