อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานวิจัย แบบ R2R สำหรับพนักงานงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน Level II” รุ่นที่2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานวิจัย แบบ R2R สำหรับพนักงานงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน Level II” รุ่นที่2 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคของการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต