ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(29)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(29)/2562  โดยมีวาระเรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายที่ประกาศใหม่  สรุปจำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตและกรีนเทคโนโลยี การจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)