ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 4/2562

ผศ.สนิท ชุนดี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการ และกระบวนการทำงานของคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  สรุปผลการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 ตำแหน่ง  ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2562