บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 25 ท่าน สำหรับผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน จำนวน 19 ท่าน ดังนี้

นายอาณัติ สนธิทรัพย์

นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย

นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ

นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ

นายครรชิต อนูกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ

อาจารย์รติญา นนธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า

นายอุดมวิทย์ วันกุมภา

อาจารย์พรพิมล นามวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์

นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย

นายชาคริช รอดอำพัน

อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562