บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน ผลปรากฎว่า ผศ. ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ได้คะแนนสูงสุด จำนวน  225 คะแนน และ ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์  ได้คะแนนรองลงมา จำนวน 208  คะแนน   (ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ) ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562