บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 6 ท่าน ผลปรากฎว่า นายไพศาล คงสถิตสถาพร ได้คะแนนสูงสุด จำนวน  446  คะแนน และ นายธีรพจน์ จินดาเดช   ได้คะแนนรองลงมา จำนวน  244  คะแนน(ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ)  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562