ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(23)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่3(23)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การปรับปรุงบัญชีของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2562และมีนาคม 2562 สืบเนื่องการติดตามดำเนินคดีและรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้นสู่การปฏิบัติ ฯลฯ  ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 30 เมษายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน