ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การเข้าร่วมประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอแนวทางการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562