ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(28)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(28)/2562 โดยมีวาระเรื่อง แผนอัตรากำลังสายสอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565) เรื่องสืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย และคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส (ภาพ/ข่าว:พศิน)