การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ 9(27)/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 เมษายน 2562