สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(28)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(28)/2562 โดยมีวาระเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(25)/2562 “กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด”,  (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงานงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการในกำกับ พ.ศ. …, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ฯลฯ วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต