ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 8(101)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(101)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. …. เรื่องหลักการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการกีฬาของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2562