การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปงบประมาณโครงการต่างๆ ของสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน การประชุมผู้บริหารโรงเรียนความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนในความร่วมมือ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562