ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(38)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 3(38)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเข้าให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัย การเข้าให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในส่วนของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม)  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562