การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 เมษายน 2562 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26