การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 เมษายน 2562