รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนสายสนับสนุน มีวาระสำคัญเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง    (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการการเลือกตั้ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง   (ร่าง) ปฏิทินกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มีนาคม  2562