ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา มุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเป็น English Program หรือ Mini English Program เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ทางภาษามากขึ้น และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย และ ศษ.บ. การประถมศึกษา รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผศ.ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวคิดการพัฒนาและการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ศษ.บ. การประถมศึกษา ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมหอพัก  การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นครู และ ดร.พรชุลี ลังกา ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บรรยายเรื่อง แนวคิดการพัฒนาและการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย  โดยมี ผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)