ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2/2562 โดยมีวาระเรื่องสรุปข้อมูลการให้เช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เรื่องการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่ อาทิ ความก้าวหน้า Food Street การขอเช่าพื้นที่ Café Amazon ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการติดตามความคืบหน้าการเข้าสำรวจและออกแบบติดตั้งโครงข่าย True WIFI ฯลฯ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 28