ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562