ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562 โดยมีวาระเรื่องคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษเยี่ยมชมศูนย์อาหาร โฮมเบเกอรี่ และหอพักนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เรื่องคู่มือการประกันคุณภาพศึกษาภายใน สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)