รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2562  มีวาระสำคัญดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิ 60 ปี การเรือน-สวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2561   มอบทุนการศึกษา และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งบแสดงฐานะทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย มูลินิธิ ประจำปี 2561 ฯลฯ ณ  ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)