ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(26)/2562 โดยมีวาระเรื่องหลักการและเหตุผล การยกร่างกฎหมายด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของโครงการสำนักกิจการพิเศษ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2562 ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ฯลฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)