นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(25)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานลดปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (PM 2.5)  แผนการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟของมหาวิทยาลัย ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความเสี่ยงแก่คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256227