สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องสรุปจำนวนผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ TCAS รอบที่1 ฯลฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)