การประชุมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มสด. (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่มีศักยภาพดี ส่วนใหญ่เป็นสายบริหารธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง คณาจารย์ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง จึงอยากให้คณาจารย์ดึงศักยภาพที่ตนเองมี สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สื่อสารและเชื่อมโยง กัน ปรับปรุงหลักสูตร สร้างความแตกต่างให้กับบัณฑิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บัณฑิตมีงานรองรับในอนาคต และจะส่งผลให้อยู่รอดทั้งตัวคณาจารย์เอง และมหาวิทยาลัยต่อไป  ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562