การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โรงเรียนการเรือน มสด.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โรงเรียนการเรือน  โรงเรียนการเรือนต้องสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพราะมหาวิทยาลัยต้องการผลิตนักศึกษาที่มี “ทักษะเชิงปฏิบัติ มากกว่า เชิงวิชาการ” และต้องเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักศึกษา  เพื่อผลักดันให้บัณฑิตออกไปตลาดแรงงานต่างประเทศมากขึ้น  อยากให้คณาจารย์มีการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  และเชื่อมโยงกัน  โดยมหาวิทยาลัยได้สร้าง Café Library ไว้รองรับคณาจารย์ เพื่อใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งหมด 13 แห่ง  ทั้งนี้ยังสร้างไว้เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งถ้าหากเราสามารถฝึกนักศึกษาของเราเองให้มี “ศักยภาพขั้นสูง” ก็จะเกิดผลดีกับทั้งคณาจารย์  นักศึกษา  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็จะอยู่รอดในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562